Town of Mount Pleasant - Senior Center

840 Von Kolnitz Road
Mount Pleasant, SC 29464
(843) 856-2166
Sherrie M. Pompeii
(F) (843) 856-1241